L'impurtanza de chiamasse Arnesto

Regia de Oliviero Parche

Atori: Ruperto Everete, Colì Firt, Francé O'Conno'


Stu filme è trato dala famosa cumedia de Osca Uailde.
Guendulì, fiola dela vituriana e trista Ledi Brecnel, inzieme al'amica Ceciglia, tute dó bone per maritasse, ène pronte a spusà e amà 'n omo, basta che custù se chiama Arnesto.

Defati el nome Arnesto in inghelese se prununcia cume la parola "earnest", che nté qula lengua vole dì "unesto".

Ma stu desiderio è na vera e propia fissazió, tant'è veru che 'n certu Gion Uortin, fiol de .... nun ze sa chi, è disposto a fa fenta de chiamasse Arnesto, pur de pudè curtegià Guendulì.

E 'ncora Algernò, 'namurato de Ceciglia, jé toca a fà na recita per cunquistàla: ha da fà finta da esse el fratelo de Gion, che cià propio Ceciglia per pupila; e pur de cuntinuà a stà vecino a lia cunferma le bugìe de Gion-Arnesto.

Ma tuto st'imbrojo nun pòle miga durà tanto?!