Annamaria Abbruzzetti   


 San Valentì - 14 febraro 

 

Se per la festa de San Valentì,

dita la festa de j 'namurati,

nun compri a la ragaza un rigalì

sei propiu unu de queli disgraziati.

 

Devi faje per forza 'n pensierì

'n modo che siane tuti cuntentati:

è come 'n bufo ch'è suspeso lì

e po'… lo deve avé j 'namurati !

 

Po' magari se te, per tutu l'anu,

la mandi strafutente a qul paese

e quandu parla… nun la stai a sentì

 

nun te preocupà, nun date afanu,

basta che te ce pensi che 'n stu mese

te devi ricurdà "San Valentì".

 


Annamaria Abbruzzetti - inedita


Torna al'indice d'i pueti