i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

givini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c' 

      Ing:   Inghelese

. XV .

clica per and ala puesia dopo  

(Sca) Va l, va l, che si nun te d mente

meiu per te, car... Eh, sar in Italia!

Lora pcene ancora e gi talmente

tristi... che f a cazzoti cu' la balia!

 

Lora te sa' lot schieto, lealmente,

con le mano, col bocse e senza malia;

e l, fin, bisogna stce atente,

che te ne scarga gi cume mitralia!

 

Uno, na volta, secu cume un palu

ch'j hu ditu bladi scamp, vi de prospetu

e me te guanta cume un rosciu d'ovu.

 

Iu fo de questo: do un stracolu... arnovu...

ma po' 'l sbatu 'ntel muru: ce l'imptu!...

Quatru ce n'ha vulzuti pre stacalu!

 

--------------------

- Mlia: sostenuto di maia (maglia).

- Biadi scainp: insulto inglese (Bloody scamp).


Torna ala pagina de Duilio Scandali