i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

gịvini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'è 

      Ing:   Inghelese

. XX .

clica per andà ala puesia dopo  

(Mul) O Gnognu, già te squai? Minchió che pera,

bee 'nantru gociu, no! Nun me fa' el greve!

(Gno) Sci, ve salutu, amichi mii, buascèra...

(Mul) E beve, no, per l'oca! E beve! E beve!

 

Vói fa' cume le bestie?  (Gno) Eh, distrighéve

ch'ho d'andà a fa' l'amore... (Sca) E va in galera!

Nun te fa' incucut́, Gnognu, su,arbeve...

Pissèa le donel Varda in Inghiltera...

 

Là le done le tiene cume un giogu;

te ce badurli te, po' tiziu, caiu,

o magara do tre tut'in t'un botu.

 

La porti sola 'nte qualunque logu,

nisciù s'incarga, e là, cusć pre sbaiu,

ce scapa el bagiu... e ancora... el pizzigotu...


--------------------

- Incutut́: (dal vi', da le ḍne) istupidire; render balordo.


Torna ala pagina de Duilio Scandali