i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

giòvini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'è 

      Ing:   Inghelese

. XXVI.

clica per andà ala puesia dopo  

(Fra)  Bela purcata! bela ignurantezzal
Iu me ce godu che ce fa 'n avantu!...
Ce fa el struvito! E n'era meiu quantu
èrimi tuti tonti?... Che belezza!

 

Èculu lì, vardé, sta bona pezza,

stu berchì, ch'ha vedélu pare un santu...

E cusa sài tu al mondu? Un ignorantu!

Un mìcobro che stà 'nte la 'mundezza!

 

(Mul)  Per l'oca! Hj ditu be'! Vardé che gioghi 

che s'ha da fa'! Na scorza? E va a l'infernu!

Na scorza? O slapazucu, e nun te foghi?

 

Vô' pià un tòrculu e dài na sduganata,

che te la pii 'ntel zzacu te e el guvernu,

e cusa vô' ch'hj faga na scurzata?


Torna ala pagina de Duilio Scandali