i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

givini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c' 

      Ing:   Inghelese

. XXIX.

clica per and ala puesia dopo  

(Fra)  Ma se nun antru pre qule zzuzzne
de done, ch'a taiie a tute el colu...

bone a buscarate, ste sdrugine,
l'antecristu cun tutu el bavarlu...

 

Almancu s' bigote e credenzone

invece da 'nd a spassu gi pel molu,

andrne in chiesa tra Cristi e Madone...

(Sca)  Cusc sta alegre cl curatu solu!...

 

(Cal)  Questu polsse, ma, na dona, quantu
sa ch'ha da cunfesasse, 'sta in timenza...
(Sca)  Brau! propiu qui che 'l prete te d el smacu:

 

cus' un curnetu pre na dona? Tantu

riva el curatu, j scarga la cuscenza,

va in paradisu, ptela 'ntel zzacu!

 

--------------------

- Sdrogia e sdrugiona: (colla g alla francese) disordinata; incurante, libera di costumi.


Torna ala pagina de Duilio Scandali