i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

giòvini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'è 

      Ing:   Inghelese

- IV -

clica per andà ala puesia dopo  

(Gno) O, che te schiopi i zzampi! Anzi hj purtatu

un paragò cun grazia...! E va a l’Uspiziu!

E alora, te, l’inglese l’hai irnparatu?

(Sca) Sa perché nun te mòlu un sgargaliziu!

.

Te vòi parlà che ce pòi ‘vé el giudiziu

d’un grilo; digu be’?... Ma, ‘ndamu al fatu:

Varda la rana, nun te fa el serviziu

da rispirate l’aria e l’aqua?... (Cal) È un fatu!

.

(Gni) E te sarisci na ranochia, alora?

(Sca) Se sa!... Ma po’, è tut’antru, fioli cari;

da no’ se beve el vi’, lassù la bira...

.

Cuscì, gniantri imparamu su da lora

l’inglese e lora, si vie’ qui, je tira

da imparà a pià le sbornie... E semu pari!

 

--------------------

- Andamu, ‘ndamu, ‘namu, a piacere

- Sarisci: saresti. La seconda persona del condizionale ha la desinenza in isti; più stretto: isci.


Torna ala pagina de Duilio Scandali