Tra d intighe


 
- Nun sap gnente, donca! Qula storta
de Gina nun s' mesta a fa l'amore?
- Oh, che te pia... E cun chi? - Cun un signore
che ci i uchiali e la barbeta corta.
 
- Sar na spia! - Chil zza? Lia intantu j porta
ste de tutu e bucoline dre...
- Dicme, ah? In d le roba? J, Signore...
- Ah, ah! io voio ride dopu morta!
 
- Dimostra che el cervelu, a qul puretu,
j l'ha magnatu el gatu. Ci na rana
lia, che l'arvolta. E po' un bel ripj
 
'ntel colu; je puzza el fiatu e ce scumetu
ch' tisiga. D ochi da busbana
frgida, che me pare un mascar
 
cun qula boca larga come un fornu!
- Ma lu el far perch nu' j meta el cornu.
 
- Ciov! Va l, va l che quela  fina
e n'ha fata pi d'una, sci, purina!
 
- Eh gi! Chi pi ne fa diventa priore...
- J, se ce penzu, a me, me trema el core
 
cun tuta l'anima!  guasi vent'ani
che cercu e chi m'ha presu? Mancu i cani!
 
Lia, intantu, sposa cun tutu el ripj,
e no' armanemu qui per Sant'Ant.
 

Duilio Scandali - da "Scenette e scenate"