La forza d'un fachý


Al portu c'Ŕ un fachý grossu 'na muchia,
cui musculi d'aciaru e 'l petu duru;
in te la facia Ŕ brutu, ciÓ la scuchia
e c'un cazotu ve sutera un muru.

Una matina al portu 'st'amazatu
per fa' vede a la gente 'na bravura
se taca in t'un anelu e come un matu
tira, piantandu i piedi in te la mura.

- Ha da vený - diceva ogni mumentu
- ha da vený ... pe' 'l zangue de mi' zia! -
Ma pe' sfurzasse 'i Ŕ scapatu un ventu:
- L'ho dito che veniva, gente mia?!


Adriano Mengarelli  - da "Il vernacolo anconitano" di Mario Panzini