L'ovo pento de Pasqua

 


 

    L'ovo pento, un giugarelo,

me piaceva a ruzulalo,

me piaceva de tienélo,

sci, quant'ero picenì,

l'ovo verde, roscio, gialo…

quantu me pareva belo!

    Ce giugami a ruzulì,

me zardavu a fa a cuceta,

tra fiuleti, na diecina.

    Ce diceva na vechieta,

carezanduce la testa:

    - Su, dicéme de sta festa,

de sta Pasqua, si è carina…

picenini sé cuntenti?

    - Mama ha fatu i ovi penti…

    - Sci, è belini, ma a cuceta

ve se scocia cochi beli,

dopo scapa i piantareli?…

    Questo verde l'è carì,

quant'è belo questu roscio,

nun el rompe prò ninì.

    Te sai fiolo de Maria,

te de Gina, te… de Pia?

    Tuti quanti ve cunoscio,

tuti, tuti, fioli mia,

da quant'eri 'nte le fasce,

io v'ho vistu tuti a nasce.

    Fat'i boni, fé i carini.

    - Mama ha fatu i taiulini.

    - Mama ha fatu la ciambela,

carne frita, gobi lessi…

quant'è boni, se sapessi! -

Pasqua santa benedeta,

l'ovo pento e la ciambela…

tanta gente era pureta,

ma c'è parza sempre bela.

 


Ernesto Marini - Nazarè - da "El Vernaculo de Nazarè"