Fabiola Borioni

i pueti de anconanostra


 

Campu dej Abrei

 

Da fjola me ricordu,

che pre andà a giugà,

a fa le magnate e le scampagnate,

mi madre me purtava al campo dej abrei.

 

Lì, era tutu 'n schiamazu de gioia, de risate,

de madri che faceva le cumarate

a sede nte l'erba

o, nte le pianche de marmu biancu

cun le scrite strane.

 

Adesso che sò grande,

so che quele pietre

erane tombe dej antighi abrei,

e , che quel campu, era pre i pori resti

'n situ, indò se riposa pre l'eternità.

 

Po', 'n giornu se vede, che sti pori morti

s'ene stufati  de tuta quela gacigoria

e ntra 'na butarela de taramotu,

cà fatu sfulà tanta gente

dale case lì vicinu,

e 'n velenu novu ntra i ragazzi: l'eruina…….

- Sci, propriu quel campu è statu sceltu

da tanta gioventù pre mazasse 'n pò ala volta

cun le seringhe……

 

Sti fati tuti inzieme, hane fatu in modu

che quel postu de morte scunsagratu

turnasse a esse 'N LOGU MUTU;

scanzatu dala gente.

E……………….

Ancora se tropu grande è statu el prezu da pagà,

a me, me pare giustu,

fa turnà a ripusà in santa pace

sti pori resti, PRE L'ETERNITA'.

 


torna all'indice del poeta

torna all'indice generale dei poeti