Me pareva 'na loffa


Un giornu ch'ru a spssu gio p'el vile,
d'impruvisu, 'na fita 'nte la pnza.
Smpre la fva fresca me f mle,
tratinu 'na lffa per bna crenza.

Cercu 'na strda 'ndo' nun c' nisciunu
per liberme un po' da stu' gunfiore,
'ndo' me vltu, c' smpre qualchidunu,
pi me se gonfia, pi me d dulore.

Cuminciu a sse un po' preucuptu:
'Stu brumbulu, nun vuria che fosse
da qualcsa d'ltru acumpagntu
e ancora che le fve s'ne smsse.

Echela, che ade' me sfuge ... Mma mia,
ma che tribulazio', che sufernza,
nun la pssu fa' 'ntel mzu dela via,
saria 'na grn vergogna, 'n'indecnza.

'Na furastiera me f: "Per curtesia,
me saperebe di' 'ndo' st la piza,
cun le pinte e che c' 'na fermacia?
M'aricrdu che ce venivu da ragza."

Dice de piza Diaze signora?
Vga de qu, st ghietru a qul canto'.
Isu, 'sti do' menuti pre 'n'ora,
j n'i la fgu pi, m'infilzu 'nt'un purto'.

Solu, smiciu sia sopru che de sotu,
vuria luffa' snza suna' la tromba,
nun c' gnnte da fa', schipa de btu,
finalmente lsciu anda' 'sta bomba.

Per le scle, sntu a parla' 'na dna,
'na cpia d'anzini che viniva gi.
"Arnstu, pja l'umbrlu, pr che trna,
snte che psta, le fogne buta s.


Giorgio Paci - dal volume "Ondate di pensieri"