Andrea Panzini Emersberger

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

La batna imbriga


 

( Le Bateau ivre - Arthur Rimbaud )

Libera traduzione in Vernacolo Anconitano

 

 

Quntu s' scsu a Fimi indifernti

nun ho senttu pi train' le ghe:

i' sggi Plirosce l'ha inchiudte

                                             nde

cme berzzj ai pli de culori.

 

Me ne fregvu de tti j equipgi,

cargvu gr' fiamngu e cuto' inghelse.

Ferntu 'stu castu cu' le ghe

s' scsu su q'i Fimi delibrtu.

 

'Ntel maregi' che scicula incazztu,

l'ntru invrnu, pi sordu del cervlu d'i fjli,

ho corzzu! E le Pensule scialpte

nun ne mai pattu 'n calgu de tronfi.

 

La bfa cunzzcra le svje me 'ntel mre.

Pi ligru d'un sciru ho baltu su le londe

pe' smpre arutni de vtime, dice cghe,

pjndu pe' 'l clu l'chiu nidtu d'i fri.

 

Pi dolcia che ai fjli la ccia de lcite mle,

l'qua vrde ha sbugitu 'l mu scfu de pnu

e da chighe de vni cilstri e da cagnli

m'ha slavacitu, sprzza l'ncura, sprzzu el timo'.

 

D'alora ho zzuchettu 'ntel Puma del Mre,

zzpu de stle, zzpu de lte,

'na grn' magnta de vrdi cilstri;

p'r' indo', vila reltu raptu,

scnde a vlte 'n penzzosu 'fugtu;

 

'ndo', a pingndu i cilstri el smat',

rtmi lnti sui giorni pi rosci,

pi frti del rme, pi grsci de lre,

bole l'amre ruscile d'amore!

 

I cli cunosciu slamti 'ntra slmpi,

le trombe e antimme e curnti: la sra

e l'Alba carigta strpa de culombe,

e 'na vlta ho smicitu qul' che l'mu ha inzzugntu!

 

El Zzole bssu, zzozzu de mstighi schfi,

lum' longhe mchie de violstri

cme atori de drmi pi intghi,

e spgne le londe el prmitu de perzzine a lrgu!

 

Ho izzugntu la cga vrde de nvi che slmpa,

bgiu lntu ch'arzzle a j chi dei mri,

el crculu de lnfe 'cezziunli,

l'alzzsse 'zzru gilu dei fsfuri che cnta!  

 

Ho 'nzzegutu, pe' msi, cme istrighe mndrie,

i cavaloni adssu a le scojre,

snzza penzz' che i pidi lcighi de le Marie

pudsse rompe 'l msu a j Ocani sfiatti.

 

Ho sbattu contru Flride impussbili

'ndo' 'ntra i fiori ce st chi de pantre

                                   - drme d'mu! -

Arcubalni tsi cme rdine

sot' a l'urizonte dei mri, a 'zzre pgure!

 

Bul' pantni ho vstu e anco' le nsse

p'r' indo' ch' mrciu ai ginchi 'n Leviatnu!

E frne d'que 'ntra q'le bunzze

e urizonti sbigi' a fondu, luntnu!

 

Ghiacii, Soli d'argntu, londe madreprla, cli de brgia!

Erte secgne in fondu a golfi scri

'ndo' mostre srpe rose da pedchi

sbgia da rme strte in tnfi nri!

 

Avra mustrtu ai fjli q'le orte

de londa 'zzra e i psci dri in cntu.

- Schime de fiori nnula el scialp'

e 'n tantinlu i vnti m'ne altu.

 

E strcu mrtire de pli e lghi

me dva 'l mre i fiori d'ombra in gile

ventose, 'ntel rul' d'i si singhiozzi

e me fermvu, dna sui genchi...

 

Isula, gusi:

 

a scte da le sponghe le cagnre,

le mrde d'i cucli cagnarli

cu' i chi biondi gili. A l remvu,

si 'ntra q'i strigulni fli mi

 

a ghietregindu,

pjva la pagngna q'i 'fugti!

 

'Dssu, Iu,

 

batna sprzza in crve de capli,

che la spulta spgne drnt' a l'ria

snzza cucli, Iu, carca imbriga

de que, mai arpescta da le Vle

 

Ansetighe e da q'le Curazzte; 

 

Fumnte, lbru, da nbie violstre,

Iu che sbugivu 'n mru rosciu cle

che prta, p'r' i buti dolciu mle,

del Zzole i mschi e i mciuli cilstri,

 

Iu che curvu - lgnu smateritu -

da 'ltrighe Lunte inzzacultu,

'bracitu da marni cavalci,

quntu 'l basto' del lju sbrindelva

 

cilstri i cli drnt' a i garagli

                           che brugiva;

 

tremvu pe' q'i sggi a cntu lghe

d'i Divuli e d'j Imbti in grn' murb',

'nfintu filatore de l'azzru,

l'Eurpa arcrdu e i davanzzli intghi!

 

Ho vstu arciplaghi de stle!

E l'sule cu' i cli i' smatimnti

uprti al rematore:

 

- i' 'st' infinte cghe snzza fondu

che pj pagngna e fgi, 'nt' un milio'

d'ucli dri, o futru Vigore? -

 

Ah! Tti i pinti! E l'Albe ne turmnti.

'Ni Lna mastrla, 'ni Sole amru:

me gonfia spru l'amore d'imbrighe

                                            pagngne.

 

Schipi la chja! Pudssi sprufund'!

 

Si vju 'n' qua d'Eurpa, q'l pant'

nru e giciu p'r' indo' 'ntel lscu agigiu

c' 'n fjlu colcu e trstu, a l, a var'

'na babla ch' papla de mgiu.

 

Ttu zzpu, nun pssu pi, o londe,

rincre baghianlu q'la sca

de chi prta i cutoni e anco' tranci'

l'arv' de q'i do drpi e de le fire,

 

e nut'

 

sot' ai buioni mostri de carche.

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI