Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

cascata Sua Santit. E si scasca un puretu?
Inedita


 

Che nutizzia hane stampatu!

Pru Papa disgrazziatu!

ha sbigiatu, ha caputatu,

cascatu e rutulatu:

 

polzzu destru fraturatu.

Solu un polzzu. Che pecatu!

Per furtuna l'hane upratu

dpu avlu indurmentatu,

 

ma 'l pi mju risultatu

che Lu' ci sciguratu

che p' scrve' de filatu

scibenanca ch' ingessatu.

 

Che miraculu c' statu!

e i giurnali l'ha stampatu

e sei vlte l'ha esaltatu.

Tut'el mondu ha rifiatatu.

 

(lujo 2009)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI