Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

Quantu smu gambiati!...
Inedita


 

Drenta 'n grssu bale, s in zzufita,

mi truvatu el vestit da spsa

de mi Nna 'Richta, che mi Madre

ha 'dupratu, felice, pe spussse.

 

Cusc mi fjla, ancra pi felice,

dpu che la sartra j lha adatatu,

ce s spusata e p, cume reliquia,           

lha stiratu e arimsu 'ntl bale,

 

e ha dtu che, si la ciavr 'na fjla,

se spusar cun quelu, de sciguru

Ieri m capitatu inte le ma

 

El Mercatinu in do cra 'stanunciu:

Vendu a przzu straciatu, guasi nvu,

'n amore, el vestitu miu da spsa .

 

(20 aprile 2001)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI