Torna al'indice de Petegule e cumari

   - Regule de cunvivenza   (pri omini) -  

 

Ciavémo sempre a che fà (nialtri omini) cule regule che le done ce vole imparà, perché dice che se no nun ze pòle campà in zucetà; na volta tanto avémo pruvato a scrive qualche reguleta tajata aposta pe'l cervelo d'i maschi.

Echele qua:

(nun ène numerate tute 1 pe' sbajo, ma perché ène tute impurtanti uguale!)

 

1 - Le póce ène fate pr'esse guardate, è alora nialtri le guardamo; nun c'è bisogno de giustificasse!

1 - Imparé a usà la tavuleta del vate(r); in fondo le done è rubuste, si è giù... tiréla sù; a nialtri ce serve giù, ma miga ce lamentamo quanto la truvamo su!!!

1 - Dumenica=Sporte. Se trata de 'n evento naturale, cume la luna piena o el gambiamentu dele maree; lascéla cuscì cum'è!

1 - Fà la spesa nun ze pòle cunziderà u' sporte!

1 - Piagne è 'n ricato!

1 - Quanto vulé qualcosa... dumandélo; i sutintesi (sutili o pesanti) nun funzionane!

1 - Dumandéce na mà per risolve un prublema solo se ve serve davero na mà per risolvelo; pe' la sulidarietà ce sta le amiche!

1 - Un mal de testa che dura da 18 mesi cumincia a esse un problema; è ora de fasse véde da un dutore!

1 - Qualziasi roba pudémo avé deto 6 mesi fà, ogi nun ze pòle usà nté na discussió nova; ogni roba deta nun vale più dopo 7 giorni!

1 - Se penzé de esse grasse... vol dì che sé grasse per davero; e alora nun el dumandé!

1 - Se na roba che avemo deto pòle esse interpretata in dó modi, e uno de questi ve fà incazà, nialtri vulémi dì qul'altro!

1 - Pudé dumandàce de fà na roba, opure dace un cunziglio su come fàla; tute e dó le robe NO! Se po' sapé fàla ntél modo lejo... févela da per vuialtri!

1 -  Quanto se pòle.... è mejo parlà quanto c'è la publicità!

1 - Se Cristofuro Culombo nu' j è servito uno ch'j dicesse qual'era la rota... mbè nun zerve manco a nialtri!

1 - Se ve dumandamo cus'è che nun va e vuialtri rispundé "Gnente" nialtri dopo ce cumpurtamo come se nun ce fosse gnente che nun va. E se avé deto na bugia la colpa nun è nostra!

1 - I vestiti che ciavé dentro al'armadio è più che suficenti!

1 - Le scarpe, invece, ène trope!

1 - Nialtri semo perfetamente in forma, visto che el "tondo" è na forma!

1 - Nun ce dumandé a cusa stamo a penzà, a meno che nun vulé fà dó chiachiere su: sporte, utumobili, sesso!

 

Ste regule pòle ascigurà na cunvivenza se no propio felice, ma almeno tranquila.

Ve saluto a tuti, gente

el Zumaro che raja 

20 marzo 2005 

torna al'indice