la  fiera  de  magio

Puesie e futugrafie dedicate ala Fiera de San Ceriago

 

Su per la Fiera

Duilio Scandali

da 'Scenette e scenate'

.I.

- Te si' necorta de cul, pre gnente,
che ce fa l'intipatigu? Che ghgna!
pogu sbrusciulosu, ci la tigna?
- Bruta pcia! Nun stride, che te sente!

 

- Sar el ragazzu tuu, te, gnente gnente?
- J, quantu sai incitosa! - Orca, che cigna
bela che ci!... Minchi, mo ce l'intigna...
Ma cerca rogna lu!... Cusa se sente?

 

- Quantu me sai geniala!... - Cure! Cure!
Squaiamoce de qui, va, Rosa mia...
- Gradite ste rusete? - ... e spuntature!

 

- Fa prestu!... - J, me fa la gambarela...
- S' gnente superbiose... - E tira via!
- Nun possu... Ci un calzetu a ca...ramela!

 

.II.

 

- Eca Richetu...! Va' quant' cari...
J, st un po' zzite: me v' da', el mazzetu
- Hai fatu gnente inchifu!... - Hj tempu a di'!
Te piaceria a rubamene un pezzetu?

 

- Madona! Nun vuria face gul
cun cui zzepo! - Figurte! un bel maschietu!
- Eh, ragazze, vin un mumentu qui;
d mazzetini un saldu... - F un stuchetu?

 

- Eca Ugnia cu' Gema... - J che dolori!
- Cusa ci lia in tel musu, le petchie?
tut'un pa, tut'una bumba, lori!

 

- Sturdisce pogu, di', sti sunarli!
Me di qualcosa pre stur le rechie?
- Eh done, ci le cncule e i caneli!...

 

.III.

 

- Josu le spente! J le stagu streta!
Fme pi fiatu, cochi tanti beli...
Adiu scarpe! - Eh, sint qula duneta,
vulete un mazzu de spargti beli?

 

- Ma, me fa j ochi o ste vo', Marieta?
- Me pagate la fiera, sor Beleli?
- E perch no? Vulete na pupeta
o un ciufuleto cun d giogarli?

- Me sa milandu d'esse a casa mia;
m'hane fracatu tuta la sutana,
sti marantighi! - Ehi l, ciav na striscia

 

de dietru, eh sposa! - E v fac la spia?
Ce l'avr mesa v, bruta tarpana!
- No, coca, no; nun ve infugh la pis...!

 

torna all'indice