Tempurale de note


Sotu i nenzli, scialu! Drentu al letu,
che gustu a st a sent 'stu tempurale!
 'na metragliatrice, sopra el tetu,
la grandine che chiopa! In tel canale
l'aqua traboca e come per dispetu,
spisciola gi pel muro!... In tel guanciale
fogu la facia, el braciu! El tiengu stretu,
come 'na cosa viva! Rosce, giale,
 le strisce di lampi in tel sufitu!
Tona che fa' paura! El clu bole!
El ventu fa' da matu!... Inzonulitu,
me cunu, come un filu, su 'ste mole!
Gira e rigira, me te so' indurmitu!
Quantu me sveju,  giornu, c' gi el zzole!

Francesco Mario Chirco  - Te ce ritrovi drentu e' cose tue - Tipografia Sita Ancona - 1965