L'alberu de Natale de mi' moie


Ma digu io: - P st che al'et nostra
ancora ciai 'ste fregne 'nte la testa? -
Ma lia ch'intigna: - E fame 'st'alberelo
si no el Natale ... n me pare belo!

Qualcosa da tacce ce l'avemu ...
cusc nun ce spendemu guasi gnente,
e vede 'np de d 'na guardatina
in te qul scatul gi la cantina ...

un p de pale vechie ce dev'esse,
speriamu che nun s'ene rote tute ...
vedrai che qualchiduna sar bona. -
- Sarne rote fiola ... e 'na madona! -

- E dai! Nun cuminciamu a f i sgarbati,
cumincia a falu adessu che ciai tempo,
si no dopu magnatu ... cel zapr?!
Sempre dietru a qul cachio de pal!

Cusc p n sentime pi 'sta borcia
ho sburbutatu qualche parulina
che si per casu me sentiva lia
arcuminciava c la litania.

E zitu zitu, propio contru voia
ho datu n'inciafata a 'st'alberelo
che ciavr mestu manco 'na mez'ora
e capir cus' scapatu fra!

Le candeline che nun se 'cendeva
e p era tutu stortu e scapeciatu,
quant'era brutu! Roba da nun crede!
E chiamu a lia perch 'l venisse a vede.

Ha datu 'na guardata seria seria
c i ochi grici e c la boca brencia,
p subitu ce fa 'na risatina
c 'na smurfieta ... a culo de galina.

Quante me n'avr dite, nun vel digu:
- Se vedr che l'hai fatu per dispetu! -
E p me dice, 'ncora pi rabita:
- Nun vedi che la ponta n sta drita?! -

- Alora dime te cus'ho da f
si quela pende sempre per l'ingi! -
- Se s che nun ce sta ... possi rabite,
cun qule d paline rincignite!!! -


Leonardo Mazzanti - Inedita