la finestra de Cesarì

Diariu de bordo dal Golfu del Messico

El 'Bloghe' ancunetano de Cesarì

(se voi dì qualcosa a cesarì scrive na mail a anconanostra e nialtri j la rigiramo subito subito)

07/11/2004 9.55.45

ciau sauri' certu che me l'hai fata la zurpresa?!?! te ringraziu ma propriu nun meritavu tantu!!! e alora pe' dispetu te mandu 'nantra puesiola...cusci' t'impari...
"l'alberu de la vita"
l'alberu de la vita e' 'n alberetu asai resistente,
che cresce piani' piani', nutrenduse guasi de gnente...
durante la vita zua chiapa 'n zacu de batoste,
piova, grandine, fulmini, guasi zenza zoste...
pro' lu' e' 'n alberetu cu' le radici forti e zane,
e s'arpija tute le volte ch'ene pasate 'ste buriane...
pe' cresce grande e belu 'n ch'ha bizognu de tante cure,
basta 'n po' de tenereza, de pazienza, de cumprenzio', d'amore...
e' 'n alberu rigujosu, pienu de rame e de fujame verde,
che zo' le cose bone che la vita te da', e te, nun hai da perde...
po' capita', a volte, che 'ncumincia a 'ngiali', che pare ch'e fenita.,
pro' si c'hai el curagiu e l'amore necesari, el riporti a nova vita...
l'alberu de la vita e' 'n aleguria e, in efeti, antru nun e',
che tutu quelo che 'nte 'sta vita te vje' datu, quelu ch'e' 'n zerbu pe' te...
e' l'amore, e' la gioia, e' el dulore, ch'ogni giornu te riempe el core,
e' la famija, ene i fjoli, ene j amichi, che te riempe l'anima de forza e culore...
l'alberu de la vita e' 'n alberu che pe' campa' dipende zulamente da te,
lu' sta' li' e ze nutrisce de tutu quelo che de bono o cativu da la vita te vje'...
nun ce penza' mai de 'bandunalu, de falu muri',
perche' 'n'e' lu ma, e' l'anima tua che murira' cusci'...
e arcordate che lu' e' el zimbulo de la speranza de 'na vita mijore,
e nun c'e' cosa piu' bruta quandu el vedi che pianu pianu more...
l'alberu de la vita e' tutu quelu che 'nte 'sta vita hai zeminatu,
falu cresce zanu e forte, falu campa' be', zarai 'n omo furtunatu...


06/11/2004 9.56.30

ciau sauri' el zalutu quotidianu co' la poesiola...

"mi' fjola e la patente"

quandu penzo che c'ha gia' diciot'ani e sta' pe' pja' la patente,

rimano a boca 'perta, 'sti ani ene pasati come gnente!!...

sto' a parla' de mi' fjola, quela "piculina", che s'e' mesa 'n mente,

de studia' come 'na mata p'esse prumossa a l'esame de patente...

sicome e' 'na "sechiona", l'esame de teuria zara' zolu 'na pasegiata,

quelu che me da' penzieru e' la pratiga, a guida' 'n'e' propriu 'na sciapata...

l'ultima volta m'ha ditu che pe' via del tempu brutu,

c'aveva paura de perde el cuntrolu, d'ariva' a fa' el botu...

ho cercatu de rasigurala, che 'nzieme a lia ce sta' l'istrutore,

che c'ha i dopi cumandi, che 'n za da fa' veni' el mal de core...

pro' a penzace be', cu' l'esperienza mia, che 'n'e' stata 'na bela cosa,

che' me zo' guasi 'mazatu quandu c'avevu el "fojo rosa"...

a mi' fjola ade' je digu :" va piani', nun strafa' e, ze propriu 'n ce la fai piu',

frena, mete 'n fole, tira el frenu a ma', spegne el mutore e ...cala giu'"...

iu c'ho purtatu "barche culusali" 'n giru pej uceani, 'n giru pej mari,

nun c'ho la patente de guida, embeh!? miga vole pe' forza di' d'esse "zumari"...

c'ho la patente de cumandante, e quela 'n ze da' propriu a tuti,

che m'ha fatu gira' el mondu, vede tanti posti, zia beli, zia bruti...

po' a nun guida' c'ha puro le zue bele zudisfazio' e gioie,

iu me faciu traspurta' da quela zanta dona de mi' moje!!...

percio', rubertina mia, 'n te sta' a preocupa', c'hai d'ave' pazienza,

che a diventa' bravi utomobilisti e' zolu 'na questio' d'esperienza...

e l'esperienza e' 'n bagaju d'aventure che te capitane spessu, pe' furtuna,

basta anda' pianu, rispeta' el codige, e cerca' de nun fa' la minchiona!!!...


05/11/2004 9.15.06

ciau sauri' un zaluto grossu 'n bel po' e 'na puesiola a sfondu...morale.

"quandu 'riva la buriana"

quandu 'riva la buriana, la tempesta, el tempurale,

la barca mia ze riempe d'ucelini de la furesta trupicale...

'sti pori eserini 'npauriti dai troni, la piova e dal rumore,

scapane come mati davanti a qul ventu traditore...

e te n'artrovi a bordu a centinara de 'sti variupinti canterini,

tuti alegri d'esse "zalvi" 'sti pori, cari picenini...

e e' 'n diluviu de culori, 'nte le code, 'nte le lale,

che par'd'esse propriu a rio, 'nte j giorni de carnevale...

pro' cul passa' del tempu, senza beve, senza magna', 'sti pori uceleti,

diventane pianu pianu tristi, debuli e dereliti...

njantri cercami 'n tuti i modi de daje da magna',

je lasciami el pa' e l'acqua ma, a lori propriu nun je va'...

che' zo' 'nzetivure 'ste pore bestiuline, magnane 'nzeti e zanzare,

cose che qui' 'n ze trovane, che' zo' asai rare...

e alora giornu pe' giornu, la nave mia diventa 'n cimiteru,

'ndo' 'sti pori eserini morene a decine, senza fa' rumore...

a quel puntu e' 'nte la testa che me nasce 'stu penzieru,

come po' la natura fa' 'sta strage, senza vergogna, senza pudore??...

'sta natura bistratata, che 'ntel'omo ha truvatu el nemigo suo ferale,

el "viruse" che l'ha 'nfetata, rusigata, che la fara' feni' male...

ze pole permete 'stu gran sprego de gioia, de culori, de forza vitale??,

come fa' a fa' muri' 'ste bestiole che 'n'ane fatu gnente de male!!...

e' questa 'na dumanda che 'nte 'sti ani, 'n bel po' m'ha intrigatu:,

,ndo' andremu a feni', si nun ce fermami, si nun tiramu el fiatu??...

nun ze pole zempre spera' ch'el "padreternu" ce facia el "rigalu",

'stu poro mondu cosci' nun pole anda' avanti, e ce n'avemu uno zolu!!...

e alora vurja di' a 'sti gran 'ndustriali che i quadrini fanne a mijardi,

penzece be' a quel che fate, e fermeve prima ch'e' tropu tardi...

che' quandu 'sta pora tera, a forza de pja' bastunate, piu' 'n ce la fara',

la fine de tuti quanti, omeni, bestie o piante, zolamente una zara'...


04/11/2004 8.17.44

ciau sauri, come dige el pueta, 'na puesilola al di', fa' suride j amiche che la stane a zenti'...

"do' de nuvembre"

do' de nuvembre, giornu de dulore, giornu d'amore,

che te fa' arcurda' chi t'e' armasu drent'al core...

amore e dulore pe' chi al'impruvisu se n'e' 'ndatu,

e l'anima sdrucita, cusci', t'ha lasciatu...

do' de nuvembre, giornu de gran rimpiantu,

dulore che pesa, penzandu a queli c'hai amatu tantu...

pro' e' 'tenuatu e tantu particulare, 'stu dulore,

perche' a lori, che 'n c'ene piu', penzi zempre cu' tantu amore...

el tempu, se za', e' la gran medicina, el gran curatore,

che pro' nun te fa' dimentiga', chi te porti drent'al core...

e quandu t'artrovi, cuj fiori 'nte le ma', a guarda' qule fotu,

le fotu de lori, de babu, de mama, c'hai tantu amatu...

alora el penzieru t'arporta 'ndietru, a tantu tempu fa',

a quandu erane ancora qui', pieni de vita e de felicita'...

la pieta', ch'e' 'na gran forma d'amore, te porta cusci',

a avece cura de lori, anche si adessu stane li'...

e antru nun vedi che 'na futugrafia, magari sbjadita,

ma che pe' te' e' zempre el ricordu de 'na vita che n'e' mai fenita...

'na vita de gioie, d'afani, de tribulazio', d'amore,

che te porti drent'a qula casaforte che se chiama...core!!...

do' de nuvembre, giornu d'amore, giornu de felicita'

che te porta a anda' a truva' queli che propriu 'n ze pole dimentiga'...

pro' 'n te scurda', che pe' purta' un fiore, 'n c'e' bizognu de 'speta',

che 'riva el do' de nuvembre, propriu quel giornu la'...

pe' queli c'hai amatu tantu e che t'ane datu tantu amore,

ogni giornu e' bono pe' faje 'n zaluti', pe' fa' parla' el core...


03/11/2004 9.03.50

bon giorno sauri' 'n zaluto e 'na poesiola.

"tichiu-tichiu"

'sta note ve vuria ricunta' d'un certu perzonagiu de tant'ani fa',

era 'na perzona 'n zacu bona, pro' era 'n po' strambulo, che ce vole' fa'???...

el chiamami "tichiu-tichiu" che' puretu mia c'aveva i tremori incuntrulati,

lu', era de sciguru el "begnami', de njaltri fjulaci 'satanati...

era 'n giuvinotu magru magru e coi uchiali, poghi i capeli intela testa,

e quandu l'incuntravami era zempre 'na gran festa...

tre laure s'era pjatu cun quel cervelu sprupositatu,

pro' el tropo studiu l'aveva cumpletamente ruvinatu...

tantu che de casa zua nun zurtiva mai,

perche' quand'el faceva erane grosi i guai...

qul puretu nun riusciva mancu a camina' dritu,

rideva, strilava, straparlava e tremava tutu...

la zoluzio' sua, pe' passa' el tempu, era d'anda' a cinema, al "fiameta",

ch'era 'n "peduchietu" 'ndo' ze vedevane i filme, risparmiandu qualche "lireta"...

custava tantu pogu, in verita', che njaltri fjulaci c'andavimu spessu,

pro' spetavami a lu', che' cusci' el spetaculu 'n'era piu' lu stessu...

quandu 'rivava, poro crestia', z'andava a mete a sede in prima fila, tutu cuntentu,

cu' le pultrone de legnu che se smovevane perche' n'erane fisate al pavimentu...

e njaltri fjulaci disgraziati, stavimi li' vicinu a lu', cu' l'aria anziosa,

'spetandu ch'el spetaculu, quelo veru, 'ncominciasse, che' quela era n'altra cosa...

del filme nun ce ne fregava gnente, njaltri erimi li' pe' vede a lu',

lu' che, pora vitima de 'sta vita 'nfame, quandu je pjava zaltava in zu' e in giu'...

e "tichiu-tichiu" com'un brau atore, z'imedesimava zubitu 'ntel perzunagiu,

e cuminciava a ride, a lamentasse e a trema' fin'a casca' pe' tera...

e njaltri dilinquenti a sbelicace da ride, a faje i verzi, a daje l'incuragiamentu,

andavami avanti cusci' pe' 'n par d'ore o giu' de li', finu a che 'rivava a la sera...

ade' che ce penzo me vergognu propriu 'n bel po', d'ave' fatu 'ste cose a qul puretu,

n'era certu colpa zua si era diventatu strambulo cusci', poro crestaianu....

ma erimi fjoli e nun ce 'curgevamu del male che, forze, j'emo fatu,

ene pasati tant'ani pro' de lu' anco' m'arcordu, sci era 'n po' stranu, ma pure tantu bonu...

ciau "tichiu-tichiu" nun cel zo' ade' che fine hai fatu, 'ndo' sarai fenitu,

pro' ce sta' qualcunu che dopu tuti 'sti ani, nun t'ha mai dimentigatu...


02/11/2004 9.14.13

ciau sauri' te mandu un zalutu gorssu 'n bel po' 'cumpagnatu da 'na puesiola.

quela "zignora in neru"

'sta note vuria parla', tra''l zeriu e 'l facetu,

d'un fatu che 'n ze po' gambia', a cui ognunu e' distinatu...

sto' a parla' de la "visitina" de 'na certa "zignora in neru",

che vje', zempre puntuale, pe' 'cumpagnacce al cimiteru...

certu, qualchedunu pudria di:"zo' ragiunamenti terificanti",

pro' ze ne po' parla, fa' parte de la vita, capita e tuti quanti...

quandu el mumentu 'riva, 'sta cara "zignora", nun fa' mai distinzioni,

chiapa a tuti quanti, richi o pureti, furbi o minchioni...

qualchedun'antru pudria di:"ma che prublema c'e', e' 'na cosa naturale",

pro' me paiceria vedelu custu', a 'cumpagna', el zuo, de funerale...

la rialta', purtropu, e' questa qua', che 'n ze smentisce mai,

t'hai da prepara' pe' tempu, a fa' 'stu "viagetu", si no zo' guai...

la morte, dicene in tanti, fa' parte del ciclu de la vita,

pro' me sa' 'na scusa, pe' 'n piagne prima del tempu, la fine de 'sta "partita"...

la morte pole esse, pe' antri, 'n gran zulievu, propriu 'na gran amiga,

quandu 'riva el tempu che a campa' e' tropa fadiga...

quela "zignora" quandu 'riva el "tocu d'urulogiu, chiapa propriu a tuti,

'n zerve d'esse boni o cativi, 'n zerve d'esse beli o bruti...

pole esse pe' tanta gente perzinu 'na cosa bona, 'na cunzulazio',

zape' che a la fine semo tuti uguali, che nun c'e' distinzio'...

pro' a penzace be', a penzace be' daveru,

e' mejo nun fantastiga',de quandu ce purterane al cimiteru...

'cumpagnati da tuta quela gente, che piagne, strila e pace nun ze' da',

che pro' quandu tuto e fenito,se ziede a tavula e se mete a magna'...

a la fine de 'stu discorzu strambulo e d'umor neru,

ve do' 'n cunziju zolu: nun penze' al cimiteru...

e quandu 'riva el mumentu, che' de sciguru 'rivera',

penze' zulamente a la bela vita che ziete riusciti a fa'...


01/11/2004 9.07.40

ciau sauri' un zaluto cu' la puesiola...

"ricordu nun svampi'"

ogni tantu m'arcordu de quand'eru 'n piceni',

ch'el zolu penzieru era de core e giuga' tut'el di'...

stavu de casa su' a la "panuramiga", 'stu nome ch'e' asai veritieru,

che' quandu me 'faciavu da le ripe a guarda' 'stu mare "menzugneru"...

j ochi e la fantasia partivane pre' isule e tere luntane 'n bel po',

e m'inzugnavu d'esse el capitanu del velieru che piu' belu 'n ze po'...

e erane aventure, gioghi e fantasie, 'nzugnati a ochi operti,

'ndo' ch'eru l'eroe, el gran capitanu, quelu che 'rivava in loghi mai scuperti...

po' el tempu e' pasatu, la clesidra de la vita ha fatu score la sabia pianu pianu,

pro' l'incantu de 'stu mare m'ha stregatu e m'ha purtatu tantu luntanu...

luntanu da chi ade' me piaceria d'ave' vicinu, al fiancu,

ade' che me zo' 'cortu d'esse diventatu vechiu e prepriu stancu...

stancu de 'sta vita "balarina" presa de petu ogni giornu,

dtancu de 'stu lavoru che piu' pasa j ani, piu' diventa "infernu"...

pro' el ricordu de qui' zogni c'ho fatu da fjulinu,

stanne ancora drent'a 'stu core vechiu, stancu e pelegrinu...

so' zogni e ricordi che speru tantu nun svampirane mai,

perche' sci' no, oh! puretu me, saranne propriu grossi i guai...

vistu che 'sta vita mia a 'stu mare belu ho didicatu,

e 'nt'j ani beli le londe sue ho cavalcatu...

me auguro che tuto quel c'ho fatu nun ze sia basatu su''n'ilusio',

perche' puro si tantu belo, el mare a volte pole esse 'na delusio'...

ma pro' ancora ade' m'arcordu di qui' zogni d'un tempu tantu luntanu,

qui' zogni che m'ane 'iutatu a cresce, a diventa' omo pianu pianu...


31/10/2004 8.52.57

ciau amigo mio de lungo corzo, un zaluto' e 'na puesiola.

"el mare"

mentre che te guardu, cusci' tranquilu e belu,

cu 'sti culori chiari che pari 'n acquarelu...

dal core me sgorga un stranu zentimentu,

che 'n zo' pur'iu si e' amore, paura o turmentu...

perche' a te mare miu, t'ho conusciuto be' 'na volta zola,

e a vedette cusci' calmu ade', propriu nun me cunzola...

'stu fatu che ricontu 'n'e' de ogi, e' sucesu tantu tempu fa',

quandu in mez'a l'uceanu, ho sbatutu la facia contr'a n'uraga'...

pe' piu de zei giorni, muntagna d'acqua verde,

se zo' acanite su' qul poro vapore, la ragio' m'ane fatu guasi perde...

perche' contr'al mare 'nfuriatu, nun ce sta'' gnante da fa',

e l'uniga cunzulazio' e' metese 'ntun'angulinu e fitu fitu prega'...

prega' lu' lasu' de famme arturna' da la moje mia ragazina,

che stava pe' mete al mondu la prima fjulina...

ene pasati 'n bel po' d'ani, ma nun mel'zo' mai scurdatu,

perche' l'amore che c'ho pe' te, a fogu me l'hai marchiatu...

e me vje' da penza' a tuta qula pora gente,

che z'e' perza drentu de te, che 'n z'e' zaputu piu' gnente...

quanti pori crestiani, t'ane sfidatu pe' mete 'ntela tavula 'n tozu de pa',

e te mare ingratu, mare zenza core, nun l'hai fati piu' arturna'...

e stanne ancora li', culati da la curente,

pore anime perze inte 'stu mare indiferente...

e 'n'e' valzu el straziu de madri, padri, moji e fjoli,

lori stanne zempre li', al buju, al fredu e tuti zoli...

pe' questu che te digo a te che sai statu el primu amore,

te vojo tantu be' ma, de te, c'ho puro tantu timore...

mentre che te guardu cusci' calmu e serenu,

vurja petete di':"de te possu fa' a menu"...

purtropu 'n'el possu di', vechiu amigo pussente,

l'amore che c'ho pe' te, 'n me se scancela dal core e da la mente...


30/10/2004 8.32.52

ciau sauri' eccheme qua' puntuale a salutatte e a mandatte 'n antra puesiola...

"'sta vita mia"

ade' che de 'sta vita mia ho percorzu 'n bel tratu de caninu,

posso fermamme, guardamme 'ndietru e fa' un riasuntinu...

posso di' ch'e' stata 'na bona vita, magari, 'n po' aventurosa,

che pro' de zudisfazio' e, magari, de delusio' me n'ha date a josa...

'stu mestiere che da zempre sto' a fa',

m'ha fatu sta' luntanu da le perzone care, pe' carita'...

pro' m'ha fatu gira' 'n longo e 'n largu el mondu,

come si fossi 'na trotula, e' statu propriu 'n girutondu...

certu ade' che tant'ani ene pasati, me fa' 'n bel po' "gira'",

'stu fatu de sta' zempre cu' le valige 'nte le ma'...

dopu tant'ani a core de qua' e de la',

c'ho 'n desideriu segretu che ve vojo svela'...

e' quelo de resta', 'na volta e pe' zempre, a casa mia,

e' quelo de fala fenita de parti', de nun anda' piu' via...

pro' come tuti i zogni pure questu more quandu zorge el zole,

e m'artrovu quagiu' a scrive...'ste puesiole...

in tuti 'sti ani so' d'ave' lauratu tantu, ma preopriu tantu,

pro' ho da di' d'esse cuntentu, no, nun me lamentu...

che' ho fadigatu pe' qul zognu che m'arisveja ogni matina,

n'zognu che se chiama:"miranda, letizia e rubertina"...

gnent'antru posso di' de 'sta vita mia,

si no che se pudessi, la ricuminciaria...

pure si ade' che ce penzu, pre gambia' 'n zaria male,

d'anda' a scalda' 'na zedia int'un uficiu cumunale...


29/10/2004 8.30.00

ciau amigo mio, te mando 'n'antra "perla" notturna.

"luna d'ancona"

oh! luna, luna te, luna majarda,

che splendi sopr'i teti d'ancona a st'ora tarda...

te luna bela, luna piena, luna serena,

che guardi cu' tantu afetu a st'anima 'n pena...

te che m'hai fatu sugna' 'ntel tempu pasatu,

quando che te guardavo e ero inamuratu...

'sta note te smiciu cu' tanta nustalgia,

e el core me se riempe e straboca de malincunia...

malincunia che' so' quagiu' e no a casa mia,

'ndo' la luce tua argentata riempe el mondu de puesia...

te luna, luna dolce,c'hai 'cesu el core de chi t'ha guardatu,

te luna bela, c'hai fatu e fai sugna' chi e' inamuratu...

porta 'ste parole dolci a chi te sai, sci', propriu a lia,

e faje capi' che sto' a muri' de nustalgia...

la nustalgia ch'e' 'n dulore ligeru e impertinente,

che te pja prima el core e po' la mente...

ade' che stai li' 'n celu, tuta un splendore,

va' da lia e parlaje d'amore...

st'amore che da tant'ani c'ho pe' lia e me portu drentu,

st'amore che m'aiuta a campa' serenu e cuntentu...

oh! luna, luna te, luna majarda,

che splendi sopr' i teti d'ancona a st'ora tarda...

dije che so' zempre de lia inamuratu,

che j ani m'ane fatu vechiu ma, el core nun me l'ane gambiatu...


28/10/2004 8.09.39

ciau sauri' 'nantro giornu, 'nantro zalutu, 'nantra puesiola...

"casa de mama mia"

ogni tantu el penzieru me fa arturna',

a quela caseta indo' abitavu tant'ani fa'...

era 'na caseta picenina ma tantu carina, la caseta de mama mia,

c'abitavane tante perzone, pro' ce stava de casa puro l'alegria...

certu a qui' tempi nun c'era tantu da gode e da sciala',

cul zolu stipendiu che purtava a casa papa'...

pro', nunustante tutu, nun c'e' mancatu mai gnente,

che' drentu a quela casa, l'unesta' era la roba piu' 'mpurtante...

e el poru babu, de pumerigiu, s'arimbucava le manighe,

pre face magna' le pastarele tute le dumenighe...

ma pro' la cosa piu' 'mpurtante de quela caseta mia,

se chiamava amalia, e era mameta mia...

'na duneta che nun ze fermava mai, fadigava da la sera a la matina,

che c'aveva zempre qualcusina da fa', sopratuto in cucina...

cucinava, faceva la spesa, cugiva, stirava,

e finu a sera tardi, senza mai fermasse de qua' e de la' cureva...

'na fadiga silinziosa, senza mai 'n lamentu,

pre face sta' be', pe' zape' ch'ognunu era contentu...

pora mameta mia, ch'aveva zempre 'na parulina de cunzulazio',

e aj prublemini nostri, truvava zempre la zoluzio'...

era 'na caseta picenina e tantu carina, indo' che regnava l'armunia,

era la caseta d'j "tempi 'ndati", era la caseta de mama mia...


27/10/2004 8.25.52

ciau sauri' te mandu 'n zaluto' e 'na poesiola.

"el populo d'ancona"

'sta note me piaceria parla' pu'n tantini',

del populo che vive inte 'sta cita'...

perche' si d'ancona zapemu tuto o gio' de li',

de l'ancunetanu propriu tantu nun ze sa'...

l'ancunetanu veru, uramai cel'zane tuti,

e' 'na perzona de poghe parole e tanti fati...

e' 'n po' ruzetu, rustigo, casinaru e bruntulo'.

che si c'ha da dite,na cosa, piu' chiaru de lu', esse nun ze po'...

e' 'n omo che a tavula ce sta' de gustu, el zai perche'??

perche' lu' e' 'bituatu ale robe sane, a magna' be'...

po' quandu el sguardu 'ncontra 'na butija de "roscio' quelu veru,

j ochi je se slanguidisce che' sa' d'ave' 'ncuntratu 'n amigo sinceru...

l'ancunetanu e' da zempre 'bituatu a fadiga' duru,

nun c'ha paura de suda', de questu poi sta' sciguru...

'ntel'amicizia je ce vole 'n tantini', che' 'nti zentimenti e' 'n po' esigente,

pro' si ce l'hai pe' amigo, va' tranquilo, che si c'hai bisognu lu' e' zempre presente...

'zomma, a la fine, njaltri ancunetani, pudemu di' tuti 'n coru,

che semo sci' duri, ma c'avemu el core grande e tuto d'oru...

pro' fa' atenzio' si t'el fai nemigo, hai da zape' che a roma se digeva tantu tempu fa',

"e' mejo 'n mortu drentu casa, che n'ancunetanu che a la porta sta' a bussa'!!!"


26/10/2004 9.18.22

ciau sauri' te mando 'n zaluto' cumpagnato da do' poesiole c'ho scrito stanote pe' passa' el tempu...

"penzu a lia"

me capita, de frequente, de penza' a lia la sera,

e po' me dumandu:"ma sara' propriu 'na cosa vera??"...

d'ave' avutu la furtuna d'incuntra' 'sta dona mia,

inte 'stu mondu de cose brute, me pare propriu 'na magia...

quanti ani 'nzieme emu pasato, quante 'sperienze ch'ane tucatu,

quante amareze, quanti dulori, ch'ane l'anima machiatu...

ma pro' non tutu e' brutu 'ntel percorzu de 'sta vita,

c'ene stati tanti mumenti beli che paregiane 'sta "partita"...

ade' ch'i capeli ene grigi e le forze 'ncuminciane a manca',

guardu a "lia" e vedu a "una" su' cui possu zempre cunta'...

perche' a lia j'ho volutu be' da quand'eru 'n ragazi',

perche' a lia je vojo be' ade' che so' guasi 'n vechieti'...

la vita pole esse tantu bela s'incontri la perzona ghiusta,

che' si no, per quantu c'hai, tutu el restu nun te basta...

e ade' ch'e' note fonda el penzieru va' a 'sta "ragaza" del pasatu,

che' pe' quanti sbaj ho fatu, lia m'ha zempre perdunatu...

"tubia"

tubia e' da tant'ani l'amigo silenziosu, l'amigo miu piu' veru,

c'ha el musetu guzu, le rechie a pendulo', el pelu longo bianc'e neru...

el giornu che l'ho truvatiu e a casa l'ho purtatu,

coj sguardi m'ha fatu capi' d'esse 'n omo propriu furtunatu...

furtunatu d'ave' vicinu 'na bestiulina che te s'afida cumpletamente,

l'amore inte qul'sguardu, si je fai 'na cuculina, t'arpaga de tuto sciguramente...

e quandu artornu a cara dai lavori mji luntani,

pare che diventa matu, me 'sta zempre intornu, a 'n palmu da le mani...

e quandu la matina el portu a fa' 'n giretu, pe' fa' i bisugnini,

camina tronfiu e dritu, cusci' cari' cum'e', ch'e' 'na gioia pej fjulini...

ade' che poru tubia s'e' fatu vechiarelu, el penziero va' spesu a lu',

sopratutu quandu a casa nun ce 'sto', com'ade' che sto' quagiu'...

perche' el penzieru d'arturna' e de nun truvalu piu',

me fa' piagne lagrime amare che penzavu de nun piagne piu'...

lu' c'ha el core malatu, poro cuciulotu miu, pja le medicine e ha da magna' pogo,

pro' nonustante tutu, e' zempre alegru, la vita pre' lu' e' tuta 'n giogo...

e quandu el vedu, col musetu che pare triste, e je digo 'na parulina,

lu' ze' ringaluzisce tutu e zompa, 'baja e smove la cudina...

tubia e' l'amigo miu piu' caru, l'amigo silenziosu, l'amigo miu piu' veru,

co'quu musetu guzu, le rechie a pendulo', el pelu bianc'e neru...


25/10/2004 10.48.11

ciau sauri' te mando 'n'antra poesiola.

"l'aria d'ancona"

l'aria d'ancona e' 'n'arieta un tantini' speciale,

e' 'n'aria che za' de vita, de fadiga, de mare, za' de zale...

gira pe' 'sta cita' da 'n'tempu asai luntanu,

gira ligera e te susura 'ntela rechia pianu pianu...

de zogni, de speranze, de gioie,de dulori, de ricordi,

de tanta umanita' c'ha campatu inte''st'anguletu de mondu dai "primordi"...

e quandu te careza lieve lieve, pare che te susura,

"sta' qui', nun anda' via, che tantu 'n postu piu' belo nun ce sta'!"...

e te, 'faciatu al domu, mentre t'imbriaghi de qul'acqua azura,

zenti drent'al petu che l'core te se gonfia e pare vole schiupa'...

te se gonfia d'amore pe' 'sta cita' che t'ha vistu nasce e omo diventa',

'sta cita' che quandu je stai luntanu, te pare de nun campa'...

e 'st'arieta che te careza lieve lieve, in fondu antru nun e',

che l'amore pe' queli ch'ene "stati" e che te porti drentu de te!!


24/10/2004 8.33.20

ciau sauri' ogi te mandu 'na poesiola un po' triste, me scuserai...

"a mama mia"

ene pasati piu' de do' ani da quandu sai vulata via,

come 'na rundinela a setemre quandu fenisce l'istate...

ma el core nio nun ze da' pace, e propriu tantu me piaceria,

de rivedette pr''na volta, 'na volta zola, pe' dame pace...

eri mi' madre e l'amore grande che m'hai zempre datu,

poi sta' scigura che nun m'el zo' mai scurdatu...

m'arcordu de quandu tardi turnavu da la scola,

e te smiciavu che me 'spetavi a la finestra tuta da zola...

pe' fa' truva', a 'stu fjolo tuo, prontu el pranzetu 'ntel tavuli',

e m'acujevi col zurisetu tuo, che me faceva passa' el murbi'...

pota mameta mia! quante lagrime niscoste hai d'ave' verzatu,

quandu ho cuminciatu 'stu lavoru,che tantu luntanu da te m'ha purtatu...

pro' c'e' 'na cosa che me cunzola, e' de zape' che se pur tantu luntano so' 'ndatu,

'stu fjolo tuo t'e' statu zempre vicino e a te ha zempre penzatu...

e ade' mameta mia, che nun ce stai piu', de te m'e' armasi solu i ricordi,

ricordi de 'na duneta cusci' bona e dolce, de n'angiuletu protetore...

come 'na rundinela sai vulata 'n celu, qul celu pieno de stele a mijardi,

pro' se penzo a te me zentu male, perche' me se strigne forte forte el core...

'stu core che senza de te, sbate in t'un modu tanto stranu,

'sti ochi, che te penzo, se bagnane de lagrime pianu pianu...


23/10/2004 8.21.38

ciao sauri' t'invio 'n'antra poesiola...

"le fjole"

c'ho do' fjole, anche se uramai, propriu fjole n'ene piu',

ch'e' statu pe' tanti ani, croce e urgojo, a tirale su'...

ho cercatu d'inzegnaje el zacrifiu e l'unesta',

perche', pe' 'n padre, cose piu' vere penzo propriu nun ce sta'...

ade' ene grandi, una fadiga, l'antra ha guasi fenitu de studia',

porca paleta!, ma tuti 'sti ani, 'ndo' ene feniti, come ane fatu a pasa'??

me piaceria, propriu 'n pughetu, de arturna' 'ndietru a tanti ani fa',

quandu alora, eru guasi 'n giuvinotu, e je cantavu "nina nana"pe' fale 'nurmenta'...

pro' j ani, amichi cari, e' 'na roba che scapa via come la sabia da le ma',

e m'artrovu qui', pienu de aciachi, a vede el tempu che pasa e va'...

pro' quandu le vedu, tute e do' 'nzieme, el core me sbate forte un bel po',

che' a esse el padre de 'ste do' meravije, n'e' da tuti, questu propriu no...

el tempu fuge, la vita score, nun t'armane tantu da campa',

pro' quandu penzo a quele do', so' che qualco' de me, de sciguru restara'...


22/10/2004 8.08.44

ciao sauri' ogi te mando una poesiola.

"mi' moje"

mi' moje e' 'na duneta bona e gintile a tute l'ore,

pro' se je pja male c'ha la forza d'un tratore...

me capita, a volte, de vedela a scagnara',

cu' quele do' "cotighe" che me chiamane...papa'!

lia cumincia pian piani', educatamente,

a fa; le rimustranze sue pe' quel che loru ane fatu,

a quele do' nun je passa mancu pe' la mente,

de daje 'n po' de sudisfazio', a 'sta pureta che sta' a tira' el fiatu...

e alora la smiciu ch'alza la chiepa, j ochi streti che guardane luntanu,

e po' "spara" 'na "burdata" che pare el tono d'un tempurale uramai vicinu...

a me me' vie' un po' da ride, no pe' lia, pureta mia,

ma perche' so' cuntentu, perche' so' arturnatu a casa mia!!!

mi' moje e' 'na duneta bona e gintile tuto el giorno,

pro' hai da sta' 'tentu a quel che dighi e fai se je stai 'ntorno...

ene pasati un zzacco d'ani, ma 'l zape' cusa c'e'??

me sentu drent'al core de vuleje zempre be'!!

ciau amicu mio de lungo corzo...


21/10/2004 8.17.15

'sta note, amichi cari, ve vojo ricunta'

de n'inzognu c'ho fatu un po' de tempu fa'...

stavu li' a pasegia' co'qui' pueti vernaculari,

ch'ane scritu puesie, su' ancona, propriu senza pari...

ce stavane tuti e me 'cumpagnavane a guarda'

qui' posti d'ancona ch'erane beli tantu tempu fa'...

me facevane da ciceroni "ceriago" e "nazare'",

e intanto me dicevane:"guarda fjiolo, posti piu' beli nun ce n'e'!!!"

scosciacavali, piaza dele erbe, el domu, lu scojio de san clemente,

'ndo s'andava a fa' i bagni, un tempu, tanta gente...

e piu' giravu, piu' guardavu, piu' me saliva pianu pianu,

l'urgojo d'esse anch'iu 'n citadinu ancunetanu...

perche' come 'sti do' grandi de la puesia vernaculare,

anch'io c'ho 'ntel core un amore particulare...

n'amore che magari nun z'esprime cui verzi beli cume i loro,

ma che quando li buto giu' me pare ch'ene 'na culata d'oro...

parole, verzi, ch'escene da 'st'anima inamurata,

de 'stu pusticino meravijoso, de 'sta cita' tantu bramata...

ciau amichi mij de lunco corzo. 


20/10/2004 8.44.22

'sta note stavu a sugna' a ochi aperti,

stavu a sugna' d'ancona, la cita' mia...

sugnavu de curiusa' inte'qui viguli cuperti,

indo' e' nata, vissuta e morta la gente mia...

e, me veniva da penza' a qui' pueti de tanti ani fa',

ch'ane cantatu 'sta cita' come nisciun'antro ce riuscira'...

quantu me saria piaciutu de cunosceli e de parla' cu' loro,

cusci' da carpi' el zentimentu che certo c'avevane inte' qui' cori d'oro...

perche' a scrive puesie cusci' bele e delicate su' 'sta cita',

nun e' da tuti, anzi e' da poghi, pe' carita'...

e a lori, che nun ce stanne piu', posso solu di',

grazie pe' le emuzio' ch'ogni volta me fate senti'...

ciau sauri' grande amigo de lungo corzo.


19/10/2004 9.41.11

so' zempre io che te scrivo amicu mio

perche' de note, per cuntrato, fadigo...io

e la note e' zempre el mumento mijore

pe' arcurdame de quelo che nun z'e' dimentigato el core...

sto' a parla de te, ancona, posto pieno de gioia e de calore

ancona mia, cita' mia che m'hai pijato l'anima e el bonumore;

perche' quandu da te sto' luntano

el core me sanguina e le lagrime scendene piano piano...

quanto me piaceria, ade', a camina' lentamente,

inte qule strade zempre piene de gente...

gente magari un po' roza, un po' bruntulona,

che pero' c'ha el core cusci,, perche' e' gente d'ancona...

menu male che c'e' el zzito de sauri' e sandri'

che quandu me pja male, me ce cunetu e, me passa el murbi'...

ciau ancora 'na volta da l'amicu tuo de lungo corzo.


18/10/2004 8.48.33
ogni giorno quelo che me vie' da penza',
e' la gran furtuna c'ho avutu d'esse ancuneta'...
perche', amichi cari, 'ntel mondu cita' piu' bela nun c'e',
che quando penzo a "lia" el core me se slanguidisce per be'...
e po' ce sta' sauri' col zzito suo, cusci' caldo, cusci' belo
che, a legelo e approfundilo, el core te sbate com'un tamburelo...
sci' perche' lu' che de la cita' nostra e' 'n fjolo devotu
e, quando scrive de "lia" ce fa' trema' el fiatu...
perche' ce ne parla cun gioia e tantu amore
che te, staria a lege, pe' ore e ore...
ciau amicu mio de lungo corzo e...grazie!!!!


16/10/2004 9.10.54
quagiu' tuti i giorni ene uguali,
chi sa', forze, campane mejo j animali...
pro' quandu proprio me pja el murbi',
alora, de prescia, me cunetu al zzito de sauri'
cusci', in quatr'e quatr'oto me passa el...giramento
e sto', tuto el giorno, tranquilo e cuntento...
perche' e, credéme, signori miei
'stu zzito te fa' passa' tuti i piagnistei...
e' simpatigo, e' alegro e parla de 'sta cita'
che proprio nun te riesce de dimentica'...
e "lia" da li', pare che te sta' a di',
"dai, movete, fa' piu' 'n freta, vedi, io sto' qui"
" e arcordete che per te..."
"nun c'e' cosa piu' bela ch'arturna' da me..."
un zaluto' cun zimpatia a l'amigo mio de lungo corzo


15/10/2004 8.47.34
'sta note te penzo e nun so' cusa c'ho,
'ntel stomigo c'ho 'n gropo: sara' mago'?!?!
el fatu e' che me manchi, me manchi un bel po',
pure se fra' 'n po' da te arturnero'...
tuto me manca de te: i viguli, le strade, le case, le chiese
me manca el zole, l'aria, la gente...
pro' sta scigura che c'arvedremu fra' 'n mese
e alora de 'sta nutatacia nun m'arcurdero' piu' gnente...
perche' ancona mia, te sai 'na malatia,
malatia d'amore che 'ntel' anima me pia...
ma ade' che sto' luntanu, luntanu un casi',
la "medicina" mia e' el zito de sauri'
l'amicu mio che nun te "frega" mai,
che' quandu legi le "robe" sue te dimentighi de tuti i guai.
m'e' armasta zulamente 'na cosa da di':
se c'avessi el "roscio"(e nun fossi 'stemiu) brindaria a sauri'.


14/10/2004 18.29.28
ciao sauri'...un zaluto da l'altra parte de l'uceano...


14/10/2004 8.48.21
quandu penzo a ancona mia
el core me se riempe de nustalgia...
perche' la luntananza e' 'n"venticelo"
che mai te fara' scurda' el "paeselo"...
pero' el core me se riempe d'alegria
quando me cunetto al zzitu de l'amicu mia.
lu' che de ancona nostra e' un cunoscitore
ce parla de lia e ce fa' sta' be' a tute l'ore...
'pasiunatu cum'e' de 'sta cita'
de sciguru nun te la fa' mai scurda'...
lu' e' scritore, pueta, "fjolo d'arte"
quandu legi la "roba" sua el core te parte'
te parte e, cure, cure pe' poi andasse a ferma'
inte qul'angulo de paradisu che e' la nostra cita'...
zalutoni a gogo' da l'amicu de lungo corzo.


11/10/2004 8.52.10
quelo che me piace del zzito de l'amicu mia
e' che piu' el legi e piu' te pare 'na puesia.
'na puesia, 'na canzo' d'amore
che te sgorga drita, drita dal core
pe' 'sta cita' che c'ha datu i natali
e che da diverzi c'ha fatu tuti uguali.
semo ancunetani e ce "n'arfacemo"
perche' d'j mejo omeni nun zemo da meno.
percio' da tantu luntano te salutu, sauri'
augurandute de cuntinua' pe' zempre cusci'.


07/10/2004 8.44.51
ogni volta che ripenzo a ancona mia
me vie' su' n'gropo de mago' e de nustalgia.
sara' perche' sto' cusci' luntano e che me piaceria
de nun vedela zulamente cu' la fantasia.
ancona mia cusci' bela adagiata su' qui coli ondulati
che lu' lasu' ha ditu: "e' solu pe' poghi furtunati!!".
me paiceria tantu a camina' inte quej viguli adumbrati
pe' respira' qul'aria de tempi uramai andati
aria che sa' de mare, che sa' de sole, che sa' de vita,
che te da' l'impresio' che a vive aqui' nun ze va' 'n "zalita".
e alora quandu el gropo de mago' diventa groso un casi'
me cunetu al zzito de l'amicu mio sauri'
perche cusci' anche se campo cul dulore de la nustalgia
lu' stu dulore mel'lenisce facendume arcurda' che meravja e' la cita' mia...
ciau sauri' amicu de lungo corzo. cesari'


06/10/2004 12.22.20
pure se sto' luntano un casi'
quando me cunnetto al zzito del l"amico mio" me ripio un tantini'...
perche' la nustalgia e' un male che te pja al core...
e l'unica terapia e' cunnettese al zzito a tute l'ore.
ringrazio percio' a sauri'
perche' e' grazie a lu' che el tempu me score per beni'.
ciau amico mio


03/10/2004 21.37.28
...de core je mando un saluti'
perche' c'illumina la giurnata col zito suo,l'amico sauri'
che ce fa' vede ancona nostra drenta e fori
e ce fa' discore 'nte la lengua dj fini dicitori...
un saluto' grosso un bel po' da cesari'


03/10/2004 8.42.23
quando un giornu de fadiga ariva a fini'
me piace un bel po' d'anda' 'ntel zito de sauri'
perche' ce stanne le cose che te pjane 'ntel core
le cose d'ancona mia, quele che te fane sugna' d'amore
sugna' d'amore pe 'na cita' tantu bela
che solo a penzace, al core, je pia la tremarela...