Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

El ravedimentu uperosu
Inedita


 

Qualchidunu, per nun pagà' le tasse,

o pagàne de menu, umènta i bufi,

cala i guadagni e pò', pe' rifiatàsse,

dichiara al fiscu quatru bòchi mufi.

 

Ma p'rò, si el fiscu el béca, ha da pagà'

la bèla bòta de l'acertamèntu.

Pòle pagàla a rate p'rò ha da fa'

un "uperosu arivedimèntu".

 

A la moje de Guidu (frescu sposu…)

l'hane becata inte 'na casa-squilu.

Lu' n'ha fatu sfragèli, da gelosu,

 

e j'ha dìtu: " Rafèla, fa' la brava,

pòi fa u' ravedimèntu…". Mancu a dìlu,

lu' incassa j èuri e la moje… chia.....

 


(10 magio 2003)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI