Ode a la fjla de Mglia sbigiata gi per Corzzu Mazzini

Nel 1799 il mio Collega Ugo Foscolo vinse il Concorso Letterario di Torino con la poesia "Ode a Luigia Pallavicini caduta da cavalloIo ho vinto il II premio con la seguente poesia, scritta dopo una delusione d'amore


 

Caminavi smurfiosa gi pe''l Corzzu

snzza guard' a nisciunu, strafutnte,

capeli al vntu, senzz'av' 'l rimrzzu

de smvete cusc, sfaciatamente.

 

Tu' madre Mglia dice da vent'ni

che solu te, Prusdcima, si bla.

E te ce credi! e sgrani j chi, sgrani!

slampi cu' i cigli! fai la mussarla!

 

smici a tuti pe' strada, e j fai i suspiri!

fai i suriseti, per fa' vde' i dnti!

sdnguli el clu e 'l culu! e giri e giri,

cerchi l'amore, spce intra j studnti.

 

J urari nostri? mai che se cumbina!

Te vedu presciulosa da luntano

'pna pji 'l busse che va a Palumbina

e fagu in tmpu a fte solu "Nanu?"

 

Ieri, quantu la bote d'j scupini

ha slavaciatu cu''l disinfetante

la grscia inrta de Corzzu Mazzini,

si 'rivata de slanciu, galupante,

 

e cu''l pied' grazziosu de 'na fata

hai slisciatu la gba d'un lastr'

incrustata de ghiaciu, e si sbigiata ...

u' stridul' e si 'ndata a rutul'.

 

Io alora, inzzime a j antri t'ho sucorzzu ...

e cercmi d'alzzte ... che sudata!

benanca ch'mu fatu 'n grssu sfrzzu,

rimi 'n quatru e n'j l'avmu fata!...

 

Quantu pesavi, viva la Madna?

centu, centucinquanta, d quintali?

E in mentre te guardava mez'Ancona,

guasi che svinu, rba da pj' i sali ...

 

Prusdcima! che male che m'hai fatu!

miga pe''l btu, miga pe' l'urletu!

nemancu pe' la streta ch'mu pjtu ...

ma per avte vista, ptu a ptu ...

 

Sopru la buchetina biancu-rosa

ciavevi un par' de bafi, da rasore ...

da j chi spisciulava gi 'na csa

giala-nera-verdastra, triculore ...

 

Ciavevi le pelncighe 'ntel clu

tantu che te faceva la rinzzega ...

Ciavevi 'n chiu in Francia e 'n antru al Plu,

stia si se vedeva ch'ri bga! ...

 

Parevi Tabar', el ca' de Luca,

cun qu''la tsta tuta spelachiata

perch t'ra cascata la paruca

dopu ch'hai fatu el cristu de sbigiata ...

 

Ma quelu ch'a la fine m'ha 'mazztu

e ha 'mazztu a 'n amore cusc grande

quantu me s' prpiu sciguratu

che nun ciavevi mancu le mutande:

 

ri pi spelachiata de la tsta,

roscia cum'un'ingria ... e la cicila?

me parevu el turista che s'arsta

apna vede l'Arcu de Garla!...

 

P' 'rivatu el sucorzzu d'i Pumpieri,

che t'ha imbragata ... e m'ha purtatu va

l'inzzognu blu fatu fin'a ieri ...

'Na duneta m'ha fatu: "Chi cula?

 

s' fta male b' ... me pare in coma ..."

- N, nun gnnte ... -  "In du' la prta ad'?"

- Ch'il zza? ... pl'sse' che la prta a Roma,

a qui 'l Giard' Zulgigu nun c' ... -

 


Mario Panzini - A trzo pr'Ancona (1962)