'N inzognu


Quantu me piacera ... turn fjuleto!!
Penza' ... che ciavvo fuga, d'sse grande!
Vura tantu ... rianda' a Scla un poghetu,
ad, che n' pi l'et ... de spnde e spande.

"Maa!!... 'ndo' 'l grembiuleto? N'el vedu!
La culazio'!... nun me' 'mporta, nun ci fame!
Sc, so' bno e bru! Noo!... nun pju fredu!
Ciau Mama!!... Dme un bagetu, dme!..."

Da Piaza San Premia', partu sparatu!...
Volu!... cu la cartela sota 'l bracio.
"Eh!!... qu'l'mu, ch'ur?..." 'N'avr sunatu?!
'Rivo a le Cavorchie ... che so' ciacio!...

Boco drent'al purto', tutu muzionatu,
saluto a Mazz, in cim'a le scale,
l'aula mia Lanceloto, l'Eroe alatu,
la ricunosciu da l'eliga murale.

Me pja la tremarela!... Un bel rispiru ...
entru dicisu: "Bn giorno Sra Maestra!!...
so' turnato!!"
D 'na smiciata in giru ...
catedra ... banchi ... lavagna a destra ...

Porca miseria!!... Nun zar miga festa?!
o scipru Naziunale?! Me meto a stride:
"Maestra Duca!! ... Maestru Frontoni!!... N' questa ...
la Scla de niantri ... piagne e ride?!

Veni' fri ragazi!!... Lorenzini!...
Sargentoni!... Canonici!... Duranti!...
('Ndo' pl'sse?!) Sotili!... Trevi!... Bertini!...
Oh!!... ch'av' fatu seghi' tuti quanti?!"

'Vilitu, a sde intel bancu gicio,
sentu a chiama' Rosti 'ntel silenzio,
fagu 'n zalto: "Presente!!" N'era 'l Capuficio!!!
... me fa ... - Ma vada ... a riposare all'Ospizio!! -


Ivo Rosetti - da "Ancona de nialtri"