Turno Schiavoni


Dal volume "Teatro - Raccolta di commedie e poesie in dialetto anconitano"

pun_pietra.gif (1120 byte) 'Na gocia d'inchiostro
pun_pietra.gif (1120 byte) Mariti in libertÓ

Dal volume "Poesie in vernacolo anconitano"

pun_pietra.gif (1120 byte) 'Na fontanela seca
pun_pietra.gif (1120 byte) Babu Ŕ partito
pun_pietra.gif (1120 byte) El sintimento
pun_pietra.gif (1120 byte) El scupý e la polvera
pun_pietra.gif (1120 byte) Epure n'era un giogo!...

pun_pietra.gif (1120 byte)

Paranze al'ormigio

pun_pietra.gif (1120 byte)

L'educazio' de Tito

Dal volume "Ancona: la sua poesia, la sua prosa" - Comitato Manifestazioni Varanesi - 1991

pun_pietra.gif (1120 byte)

Zuchero e fiele

pun_pietra.gif (1120 byte)

Ricordi che nun svampisce

pun_pietra.gif (1120 byte)

Barigelo