Tribunale d'Ancona (dal nostro inviato speciale) Clica per turn al'indice del Riguleto

di Mario Panzini


A di' la verit, iu nun ce vulevu and ma scicome 'sti amichi mii ne tuti d'Ancona, cusc me cine mandatu.
Donca, 'na diecina de giorni fa, cum' cume nun , t'incontru a Puza-Puza, che sara 'n aucatu che quantu passa lu' te dice: scanzve! passu iu! Prima che te saluta, i hai da fa' 'na dimanda in carta da bolu; si propiu necessariu che te parla, el fa senza guardte inte la facia e pare che recita la Divina Cumedia; carigu de quadrini fin da quant' natu e fa' la prufessi per sprte; per questo j dcene Puza-Puza.
Donca, qu'la matina caminava tutu stortu, ciaveva 'n braciu al clu e 'n ochiu neru e gonfiu cum'un ciambotu.
Digu e fagu: "O! e cus'hi fatu?"
"Eh! M'hane aridotu cusc in udienza..."
"Cume sara a di'?!?"
"Sara a di' che so' bucatu inte la stanza d'un Giudice ale 9 e a mezugiornu so' surtitu cusc...".
A la Redazi del Riguletu e a me, 'stu ricontu nun ci tantu sfagiulatu... tant' che penzmi: ma me pari udienza! a custu', dj e dj, l'ha gunfiatu qualchidunu, de sciguru un cliente.
Alora mu penzatu de mand un giurnalista s al Tribunale de le Palumbare per fa' 'n zervizio speciale. E cine mandatu a me.


* * *


So' muntatu intel 2 e dopu 'na mez'ureta (el 2, chi nun c'el zapesse, un busse turistigu, inventatu de sana pianta da qu'l bel cervel che fa el belu e 'l brutu al Tranve), e ciu dopu d'av visitatu Piaza Care, el Corzo, el Porto, Piaza Care 'n'antra volta, av fatu culazi davanti al Scentifigu, av vistu el Furo de la Risistenza, el Ponte de la Ricostruzi... a lentagna, i Salesiani (qualchidunu, prufitatu de la sosta, ha fatu la cumugn), el Pi e 'l Manicomiu, so' rivatu a Via de l'Industria (se fa per d) in do che da cinqu'ani ce stane el Tribunale e la Corta de Pla.
Pju de ptu a 'n Uscere, i fagu vede la tessera de l'ECA gintilmente cuncessa al Riguletu da l'Asessore de la Publica Distruzi, e i fagu: "Iu sara el mandatu speciale del Grande Gobu e ciavra da fa' un zerviziu da curispundenza su cume se fane l'udienze... In do' pudra truv 'na stanza interessante, in do' c' cagnare, discussi, muvimentu?".
"Tute le stanze bne - me fa lu' - ma pr nun c'el zo si pudr scrive..."
Ciaveva ragi. Defati bocu inte 'na stanza al primu pi, do metri per quatru, in do' 'na quarantina d'aucati stavene muchiati unu sopru l'antru cume intel giogu del rubi: queli pi furtunati scrivevene el verbale cul foju pugiatu intel muru; queli menu furtunati el scrivevene a sde int'i genchi d'i cliente ch'avevene pudutu purtasse el banchetu; queli pi disgraziati, ciu queli sot'al muchiu che pjavene le sgumitate e le zzampate, avevene da spet el sfulamentu.
Ancora in mez'aj aucati c' la gente birba. Pr'esempiu, n'ho visti un paru che, pena che s' necrti che qualche culga scriveva a sde sopru i genchi dei cliente, s'ne mesi a scrive el verbale inte la schina de custu', e ve sciguru che me pareva de vede el gigu de le ble statuine.
A parte le muntagne d'i fasciculi de le cause che pare d'sse a le Cartiere de Migliani - le prtene int'ogni stanza cu' i carli i fachini del Ministero (ciu i Cancelieri o le Canceliere) tant' che a qu'i pri Cagnaci di aucati, per truv i fasciculi sui, i ce vle un ca' da tartufu - quelu che m'ha fatu propiu impressi stati i testimogni.
Unu che duveva testimugn a le nove, rimi a mezugiornu e ancora nun aveva upertu boca. Po' el fane giur. Ciav presente i stridi de Tarza e de Cita? Imb, scicome el testimognu n'j l'aveva fata a boc inte la stanza, el Giudice ha duvutu urganiz 'na spce de ponte radiu: lu' strideva le parole del giuramentu, l'aucatu l'aristrideva al cliente e 'l cliente l'aristrideva al testimognu che, tutu spauritu e cu' le reche drize, cercava de cap le parole e po' 'arimandava indietru. E cusc va.
Dopo de 'ste cumunicazi, l'aucatu, el cliente e 'l testimognu, sgaliti e sfeniti, ne andati a fa' el verbale de fra, sara a di' intel spiazale de Cagnoni (culu' che vende tutu, da i mutuscafi a le canle, da i televisore al citratu).
A 'n antru testimognu roba ch'el metene in galera, miga per falza testimugnanza, ma perch s'era salvatu, d'impercosa j era vienutu penzatu ch'el vulevene maz.
Puretu, era rivatu a le dieci, era arimasu incastratu tra 'na porta e 'n canticurtlu, s'era guadambiatu un par de ciacate int'i cli, era surtitu fra e s'era ficatu drent'al cessu. Chi 'l zza, forze se sar spauritu, forze intel cessu ha pudutu pj 'na bucata d'aria bna, fatu che de fra ci mesu 'n cartel in do' che ci scritu: "Non disturbare - Camera di Consiglio".
Verzo la mza, cume si nun bastasse 'sta babilogna, te vedo 'na muchia d'aucati a cre incontru a 'n culga.
Custu' famosu pr'and a cacia de fonghi; defati t'el vedu riv cu' 'n canestru de purcini e se mete a rigalli aj antri.
Fago e digo: va b ch'a qui se ne vede de cte e de crude, ma 'n aucatu che va a torzu cu' i purcini me pare 'n po' tropu. E alora i dimandu 'na spiegazi.
Lu', cu' 'na facia ridarla, me spiega che a pianu tra del Tribunale l'aqua che spisciula gi pr'i muri e l'aqua che srte fra dal piancitu, la mancanza de luce e la mancanza de circulazi d'aria ne le pi mju cundizi naturale per la crescita d'i fonghi, spce inte le stanze de l'archiviu. Ogni mese bno e lu', oviamente, cul premessu del Presidente de la Corte de Pla, le ricie e po' le rigala a tuti j Uprai del Dirito.
Scicome j ho dtu che lu' nun ple and a ricje i fonghi e po' fli magn aj antri senza el premessu del Ministru de Grazia e Giustizia, de l'Assessore al Mercatu e de l'Uficio Igne, m'ha fatu vede el premessu de Bonafacia, 'na letera de cumplimenti de Angeli e 'l fjo de cuntrlo de igne; da 'stu fju ho pudutu arilev ch'el Comune ha fati fa' 'n bel po' de cuntrli de 'st'umidume. Alora ho dimandatu si hane fatu usservazi, e l'aucatu m'ha ditu che tuti (levatu el Vetrinariu Pruvinciale e la Prutezi d'i Animali, ch'hane fatu riserva) hane dichiaratu che l'umidume propiu quelu che ce vle pr'i fonghi, che da un prufunditu esame i purcini mangereci, e che 'st'antr'anu nun zolu sarane de sciguru pi grassi e pi boni, ma che, si se marcisce ben b tuti i fasciculi e 'l mubigliu, se pudrne aricje ancora i pratarli.
'N Uscere, ch'era statu a sficanas 'stu discorzu nostru, e che sa tutu del Tribunale, m'ha straginatu da 'na parte e po' m'ha ciuciulatu inte 'na rechia che tutu quelu ch'ha ricuntatu l'aucatu ene papule: scicome lu' 'l fratlu de Armanda la Besaciona ch'ha spusatu a Gust de le Turete, che cunosce a unu che ci 'l ziu che va a cacia inzieme a Rldu Milebufi, che sara 'n Uscere de la Pruvincia, m'ha sciguratu che certi pzi da nuvanta de la Pruvincia cine l'intresse a la cultivazi de 'sti fonghi; ca perch, dopu sei ani dal teramotu, el Palazzaciu del Corzu Vechiu ancora nun l'hane sistematu.
Per fin, ciav da ten presente che, intel mentre iu stavu a fa' 'ste interviste, nun me perdevu d'ochio al Giudice. El zuu, puretu, propiu 'n pelegrinagiu.
Al cuminciu de l'udienza ciaveva tuti i libri, i fasciculi e 'l registru b liniati intel tavulinetu. Dopu mez'ora nun ciaveva pi gnente, mancu la sedia; ogni tantu el vedevu a alzasse e a scende, cume se vede a fa' a 'na barcheta in mez'a la maregiata; rosciu, zzupu de sudore, la gravata dietr'a la schina.
Dop'un'ureta l'ho intesu a stride cume 'na gagia, sot'al tavul, perch i avevene levat e fregatu 'na scarpa ('n aucatu de queli maligni m'ha ditu che c'era feziunatu, d'impercosa da quatr'ani che ci sempre l'istessu paru de scarpe).
Un po' pi tardi, sara a di' quantu ch'ne rivati i Garbigneri per cerc al testimognu sparitu, el Giudice era fenitu in cima a l'armariu e dava i numeri, ciu strideva le date de rinvu de le cause, e pareva culu' de Candelari quantu che in Piaza del Papa legeva i numbri de la Tombula de la Croce Giala.
A la fine, scicome aveva fenitu i numbri e 'l fiatu, s' mesu a discore da per lu', sotuvoce, e ciaveva propiu la facia de unu che pregava.
El Cancegliere nun c'era.
Anzi, nun c' mai, miga perch ce n' unu solu pr'ogni dieci Giudici, ma perch lu' (me l'ha ditu unu in cunfidenza stretissima) cun qu'i quatru bchi mufi ch'j passa qu'l bel figu de Bonafacia nun ze ple premete 'l lussu de fa' la scigurazi de la vita.
A me, ma pr, la Redazi me l'ha da fa', si no' in Tribunale cul cachiu che ciarivagu.

 


clica per turn al'indice