i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

givini:

      Sca  Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c' 

      Ing:   Inghelese

- III -

clica per and ala puesia dopo  

(Sca) Ma sta un po' zzitu, sta un po' zzitu, almancu,

quand'hj da d' i sfundroni cusc grossi!

E na miseria boia, mancu fossi

qualche turz d'un vilanz... ma mancu!

 

Vedi cus' nun ssese mai mossi

da la cucia?... Si duru pi d'un bancu!...

Ma l'omu p' esse neru, gialu, biancu...

possi di' ch' na razza sola, possi?

 

Varda i pesci, si v' che te persuada,

che rispira in te l'aqua ed in qualora

l'omo, ch' n animale pi sovrano,

 

rispira libramente... per la strada...!

Rispirarisci l'aqua, te?... mb, alora,

mancu l'Inglese p parl taliano!

 

--------------------

- Fossi o fussi, a piacere

- Turz, scurz: ztico, rozzo


Torna ala pagina de Duilio Scandali