i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

gi˛vini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'Ŕ 

      Ing:   Inghelese

. XXXVI.

clica per andÓ ala puesia dopo  

Ma gn'j fa gnente! L'omo ancor non sono
coscente: toca a noi sacrificasse!
Chi ciÓ el cervello e l'urganismo bono
Ŕ c˛mpitu de lu a struvý le masse!

 

O, bisogna sveltisse, distrigasse:

iu te parlu da amicu e nun minchiono;

iu nun voiu incitÓ l'odiu de classe,

iu te voiu cunvenge che ragiono.

 

Te di': Sto be se scialu... Bravu! belo!

Stu discorsu che qui, fartelu caru

Ŕ istessu a di': So' Musulino al bosco!

 

Ma, donca, pre scialÓ, brutu sumaru,

farisci te la spia?... (Cal) La spia? Fartelo,

rubÓ magara, ma la sp´a... (Sca) E mosco!


Torna ala pagina de Duilio Scandali