Clicca per tornare all'indice

la rubrica de cucina

in vernaculo ancunetano

 

Elio "Loli" Ascoli

El stucafisso a l'ancunetana
dal
"Riguleto" del 29 aprile 1978


Se vul cucin 'na roba bna e sana
f 'l stucafissu a l'ancunetana.
M'aricordu de quantu a casa mia
el cucinava mi' madre: la sra Luca.
Cumprava el stucafissu (quelu "Ragnu"),
intel verdichio el teneva a bagnu,
dopo qualch'ora el strizava cun tigna
e po' el meteva a pezi inte la pigna;
sale, pepe, cipole e le carote,
quatru brance d'uriganu tritatu,
s'el truvava a cumpr, 'n po' de bigiatu;
cu' 'sta roba el cupriva; meta l'oju
(quelu bnu d'uliva, de sfrantoiu);
dopu av mesu sopro el pumidoru
al! 'sta pigna diventava d'oru;
cupriva el stucafissu de patate
de modu che j facesse da cuntornu.
ciarimeteva sopro tutu quantu
e po' tre ore a cce drent'al fornu.
Nun c' magn pi bnu e sopraf!
Ma pr l'hai da gustlu cul pa' bnu
e cun quatru mastle de bon vi'.

indice